Nowa wersja programu enova365 2110.1.2

Nowa wersja programu enova365 2110.1.2

W dniu 20.10.2021 opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2110.1.2

Wersja wymaga konwersji bazy danych.

Zalecana dla wszystkich ze względu na szereg zmian funkcjonalnych, poprawy błędu, ulepszenia działania programu.

 

 

 

Link do pełnej ulotki zmian:

https://download.enova.pl/ulotka/official/2110/1.2/index.html

Systemowe:

 • Baza Znaczna część zapytań do bazy danych została sparametryzowana. Oznacza to, że serwer SQL w trakcie pracy systemu może działać wydajniej, bo interpretacja i wykonanie zapytań po stronie serwera lepiej wykorzystuje tzw. plan zapytań. Struktura zapytań parametryzowanych jest cache-owana przez serwer SQL, dzięki czemu kolejne zapytania o podobnej konstrukcji wykonywane są szybciej (mniej czasu potrzeba na interpretację zapytania przez serwer). Ma to szczególne znaczenie w tych instalacjach, gdzie ten sam serwer SQL wykorzystywany jest nie tylko przez nasz system. Mechanizm parametryzacji dostępny jest dla wersji silników MS SQL 2016 i wyższych.
 • Bezpieczeństwo Ze względów bezpieczeństwa usunięto wyświetlanie wskazówki dotyczącej hasła dostępu. Użytkownik zmieniając hasło nie ma możliwości wpisania takiej wskazówki, a po podaniu błędnego hasła podczas logowania, wskazówka nie jest wyświetlana.
 • Baza Dla baz MS SQL wprowadzono sprawdzanie tzw. poziomu kompatybilności (COMPATIBILITY_LEVEL). Konstrukcja niektórych zapytań SQL do bazy zależy nie tylko rodzaju silnika bazodanowego, ale także od jego wersji. Dla silnika MS SQL do tej pory była sprawdzana wersja samego silnika i zależnie od wersji w zapytaniach mogły być wykorzystywane specyficzne własności SQL. Obecnie poza weryfikacją wersji silnika, sprawdzany jest także poziom kompatybilności ustawiony dla danej bazy. Rekomendujemy nie stosowanie w bazach danych poziomu kompatybilności innego, niż domyślny dla danej wersji serwera SQL.
 • Interfejs użytkownika Poprawiono działanie podlisty utworzonej do listy Rozrachunki wg kontrahentów dostępną w Ewidencji Środków Pieniężnych. Rozwiązano problem pojawiającego się komunikatu z błędem po wejściu na danego Kontrahenta z poziomu podlisty. Skutkowało to brakiem możliwości przejścia na listę Rozrachunki wg dokumentów z wyfiltrowanym Kontrahentem bezpośrednio z podlisty.
 • Wydruki Naprawiono błąd dotyczący ustawiania parametru Oddział dla nagłówków wydruków REPX. W obecnej wersji ustawianie oddziału jest spójne z logiką użytą w innych częściach systemu (oddział na potrzeby wydruków odczytywany jest z obiektu, na którym sprawdzana jest obecność interfejsów w następującej kolejności: IOddziałNagłówkaDokumentuInfo, IDokumentKsiegowalny, IElementStrukturyFirmy).
 • Eksport import Przywrócono funkcjonalność umożliwiającą eksport dokumentu z listy do arkusza kalkulacyjnego. Od wersji 2106.0.0 zmienił się sposób eksportu dokumentów z listy do arkusza kalkulacyjnego. Do możliwości eksportu listy przy pomocy pliku .csv dodano także eksport listy przy pomocy pliku .xslx.

Handel

 • Płatności dokumentów handlowych Dodano obsługę terminali płatniczych działających w serwisach Elavon i eService.
 • EDI Zmodyfikowano definicję EDI do importu JPK_FA. W celu optymalizacji w przypadku, gdy w importowanym pliku wystąpi dokument z kontrahentem bez NIP, kontrahent nie jest dodawany do bazy, do dokumentu podstawia się incydentalny z uzupełnionymi na dokumencie danymi.
 • EDI Umożliwiono tworzenie definicji EDI/Integratora na podstawie wzorcowego pliku XML lub XSD.
 • EDI Umożliwiono kopiowanie węzłów definicji EDI/Integratora.
 • Dokumenty handlowe W definicji dokumentu wprowadzono osobne pola dla nazw cech dokumentu i pozycji wymaganych podczas zatwierdzania. Dotychczas cechy dla pozycji i nagłówka zapisywane były w jednym polu, co stwarzało problemy w przypadku, gdy dla pozycji i nagłówka zdefiniowano cechy o takich samych nazwach.
 • Towary Zwiększono długość pola z opisem kodu CN.
 •  
 • Dokumenty handlowe Poprawiono drukowanie miejsca dostawy na dokumentach. Dotychczas miejsce dostawy drukowało się niepotrzebnie, gdy w kartotece kontrahenta zmieniono dane adresowe.
 • Dokumenty handlowe Poprawiono przenoszenie pracownika z dokumentu nadrzędnego na podrzędny w podstawowym obiegu dokumentów z podrzędnym powstającym automatycznie (ZK->PZ).
 • Dokumenty handlowe Poprawiono błąd, który powodował zamknięcie systemu w specyficznym scenariuszu edycji dokumentu handlowego polegającym na wielokrotnej zmianie kontrahenta i miejsca dostawy.
 • Dokumenty handlowe Poprawiono wyświetlanie danych na zakładce Marża dokumentu handlowego. Przywrócono automatyczne odświeżanie danych po zmianach w pozycjach dokumentu.
 • Dokumenty handlowe Poprawiono ustawianie stawki VAT w pozycji usługowej w przypadku zagranicznego kontrahenta, który nie jest podatnikiem VAT. W takim przypadku stawka inicjowała się jako 0% albo np, a powinna jako krajowa.
Kadry i płace
 • PFRON Na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON dodaliśmy Deklarację DEK-R. Jest to deklaracja roczna wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie wpłat. Na formularzu deklaracji pod drukarką udostępniliśmy wydruk „Deklaracja DEK-R”.
 • Nagrody Na formularzu „Nagrody”, „Kary”, „Świadczenia socjalnego” w sekcji „Rozliczenie” dodaliśmy pole „Okres”. Jeżeli element rozliczający np. „Nagrody” zostanie zdefiniowany jako element okresowy, to będzie wypłacany przez podany okres na formularzu nagrody.
 • Czas Pracy W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową strefę czasu pracy o nazwie „Wyjście służbowe”. Strefa ta zwiększa czas pracy i daje możliwość odnotowania faktycznych godzin wyjścia służbowego.
 • Deklaracje GUS Na liście Kadry i płace/Kadry/Pracownicy pod drukarką w sekcji „GUS” dodaliśmy raport „Zestawienie Z-14”. Jest to sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach. Dodatkowo w celu obsłużenia wydruku „GUS Z-14” dodaliśmy na kartotece pracownika w zakładce Kadry – pozostałe/Dane statystyczne parametr „Rodzaj zatrudnienia” ze słownikiem wartości dozwolonych: „Osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej”, „Pozostali członkowie korpusu służby cywilnej”, „Żołnierze i funkcjonariusze” oraz „Pozostali” (wartość domyślna). W konfiguracji w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia na definicji elementu wynagrodzenia w zakładce „Dane statystyczne” do parametru „Rodzaj składnika wynagrodzenia” dodaliśmy do słownika pozycję „Nagrody i premie uznaniowe”.
EŚP:
 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe Dla filtra importu wyciągów bankowych: Kreator CSV dodaliśmy nowy wariant dla formatowania kwoty – Liczba z separatorem tysięcy ’,’, umożliwiający zaczytywanie wyciągów z kwotami z separatorem tysiąca w formie przecinka.
 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Poprawiliśmy w bankowości online mechanizm pobierania wyciągów w PDF. Przed zmianą, w przypadku wskazania okresu dłuższego okresu niż jeden dzień, pobierały się wyciągi tylko z ostatniego dnia wskazanego okresu. Dodatkowo umożliwiliśmy zbiorcze zapisanie kilku zaznaczonych wyciągów.
 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Alior – poprawiliśmy formatowanie tytułu przelewów. Przed zmianą nie udawało się wyeksportować przelewów w niektórych przypadkach, kiedy w tytule występowały spacje.
 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice BNP Paribas – poprawiliśmy błąd występujący podczas eksportu przelewów, w przypadku, kiedy w danych na przelewie występowały niedozwolone przez webservice znaki.
 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – umożliwiliśmy obsługę polskich znaków w przelewach online. Przed zmianą polskie znaki były zamieniane na ich odpowiedniki bez znaków diakrytycznych.
 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice banku BNP Paribas – podążając za zmianami w banku, zmieniliśmy nazwę serwisu bankowego. Aktualna nazwa serwisu to Goconnect Biznes. Zmiana nie ma wpływu na funkcjonalność.
Księgowość:
 • Schematy księgowe W schemacie księgowym dla sprzedaży zbiorczej wprowadzono następujące zmiany:dla przedmiotu księgowania: Pozycje handlowe sprzedaży zbiorczej dodano możliwość wyboru w trybie uproszczonym warunku na typ towaru, magazyn oraz cechę dokumentu handlowego, usunięto przedmiot księgowania Informacje o pozycjach dokumentu handlowego, który nie miał zastosowania dla tego typu schematu księgowego.
 • Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie tworzenia schematów księgowych dla dokumentów sprzedaży zbiorczej.
 • Schematy księgowe W schemacie księgowym dla sprzedaży zbiorczej zmieniliśmy sposób wyliczania Kwoty płatności księguj zbiorczo, dostępnej dla przedmiotu księgowania Ewidencja. Dotychczas kwota ta była wyliczana jako suma należności i zobowiązań. Aktualnie jest wyliczana jako należności minus zobowiązania. Dzięki zmianie Kwota płatności księguj zbiorczo w przypadku korekt sprzedaży na minus zwraca wartość sprzedaży (należności) pomniejszoną o korekty (zobowiązania). Do zmiany dostosowaliśmy również wyświetlanie informacji o płatnościach na zakładce Ogólne dokumentu Sprzedaży zbiorczej.
 • Uwaga: w wyniku zmian powinniście Państwo zweryfikować istniejące schematy księgowe dla sprzedaży zbiorczej, w których wykorzystywana jest kwota płatności księguj zbiorczo, aby wartość zobowiązań nie została odjęta dwukrotnie.
 • Schematy księgowe W konfiguracji programu na liście Księgowość/Schematy księgowe umożliwiono dodawanie schematów księgowych według filtra Typ ewidencji. Dotychczas schematy księgowe dla danego typu dokumentu były dodawane za pomocą rozwijanej listy. Aktualnie odpowiedni typ jest inicjowany na podstawie filtra Typ ewidencji. W przypadku braku filtrowania listy według wspomnianego filtra, dodawanie schematów działa jak przed zmianami.