Nowa wersja programu enova365 2112.2.3

Nowa wersja programu enova365 2112.2.3

Dzisiaj 10.01.2022 została opublikowana nowa wersja enova365 2112.2.3 zawierająca zmiany dot. nowego ładu. Jest to kolejna wersja z kilku przewidzianych w harmonogramie. Rekomendujemy wykonanie aktualizacji w związku z dużą ilością zmian prawnych oraz poprawy błędów.

Pełna ulotka zmian:

https://download.enova.pl/ulotka/official/2112/2.3/index3.html

 

Kadry Płace:


 – Zaktualizowano kody ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS z dnia 16.12.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, obowiązującym od 01.01.2022r.


– Umożliwiono naliczanie składki zdrowotnej w wysokości uzależnionej od formy opodatkowania właściciela. W kartotece właściciela na zakładce „Właściciel” dodano nowe parametry, na podstawie których będzie naliczana składka zdrowotna


  – W związku z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r., zgodnie z którymi podstawa składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą jest uzależniona od formy opodatkowania, przed naliczeniem wypłaty w 2022 roku należy wskazać odpowiednią formę opodatkowania w parametrze „Forma opodatkowania” bądź zaznaczyć parametr „Pozostałe formy działalności (wspólnicy spółek, artyści, twórcy, osoby współpracujące)”


 – Umożliwiono naliczenie składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą – wspólnikom spółek, twórcą, artystą oraz osobom współpracujących zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r.


  – Karta podatkowa – Umożliwiono naliczenie składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowaniem kartą podatkową, zgodnie z przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r.


 – Opodatkowanie na zasadach ogólnych – Umożliwiono naliczenie składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność opodatkowanej na zasadach ogólnych zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu. W okresie przejściowym tj. za miesiąc styczeń 2022 składka zdrowotna zarówno przy skali podatkowej jak i podatku liniowym zostanie naliczona jako 9% podstawy, którą będzie 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.


– Opodatkowanie na zasadach ogólnych – Począwszy od okresu luty 2022 umożliwiono naliczenie składki zdrowotnej właścicieli opodatkowanych na zasadach ogólnych jako procent od dochodu z działalności gospodarczej zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu.


– Podatek liniowy – Zmieniono opis wskaźnika „Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych” na „Ubezpieczenie zdrowotne właścicieli z opodatkowaniem na zasadach ogólnych – podatek liniowy” oraz zaktualizowano jego wartość


– Opodatkowanie Ryczałtem – Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą i opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych umożliwiono naliczenie składki zdrowotnej na zasadach uproszczonych.


– Opodatkowanie Ryczałtem – Umożliwiono naliczenie składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z nowymi przepisami polskiego ładu obowiązującymi od 01.01.2022 r


Księgowość:


 – Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się wg skali podatkowej oraz liniowo – zmiany porządkujące


– Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się wg skali podatkowej oraz liniowo – polski ład


 – Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – polski ład.


 – Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 1179), dodano nowe definicje dla JPK_V7: JPK_V7M (2) i JPK_V7K (2), obowiązujące od 01.01.2022 r. Na potrzeby zmian dodano również nową wersje deklaracji VAT-7, podłączanej do nowej struktury plików JPK: VAT-7(22)/VAT-7K(16) wraz z wydrukiem pomocniczym. Od 01.01.2022 nastąpiły także zmiany w procedurach VAT


Handel:

    Krajowy System e-Faktur – dostosowano komunikację z serwisem testowym KSeF do zmian wprowadzonych w nim 28.12.2021.