Nowa wersja enova365 2010.1.3 już dostępna

Nowa wersja enova365 2010.1.3 już dostępna

Link do ulotki zawierającej wszystkie zmiany w nowej wersji:

https://download.enova.pl/ulotka/official/2010/1.3/index.html

 Nowa wersja enova365 2010.1.3 jest już dostępna. Aktualizacja zawiera szereg poprawek błędów, które wystąpiły w poprzednich wersjach. Jest to wersja rozwojowa, zawiera nowy moduł Praca Zdalna. Rekomendowana aktualizacja dla wszystkich użytkowników.

Handel:

 • Dokumenty handlowe Umożliwiono wpisanie dodatkowych NIP-ów UE (z krajów innych niż Polska). Pozwala to na wystawianie dokumentów sprzedaży z zagranicznymi stawkami VAT w przypadku, gdy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT w innym kraju UE.
 • Dokumenty handlowe Udostępniono zmianę daty wystawienia dokumentu zakupu za pomocą czynności Zmień zatwierdzony dokument.
 • Korekty dokumentów Dodano pole dokumentu Przyczyna korekty, wypełniane automatycznie na podstawie wartości analogicznego pola w pozycjach korekty.
 • Definicje dokumentów Dodano parametry definicji dokumentu decydujące o generowaniu i edycji procedur VAT i grup towarowych VAT na dokumencie. 
 • Relacje dokumentów Ulepszono mechanizm dołączania w relacji istniejących już dokumentów.

Poprawione funkcje

 • Korekty dokumentów Poprawiono wydruk korekty zbiorczej. Dotychczas na wydruku repx pozycje były błędnie sortowane. Natomiast na wydruku repx i aspx w wariancie tylko korygowane pozycje, w sekcji przed korektą pojawiały się tylko pozycje z pierwszej korygowanej faktury.

Kadry i płace:

Funkcjonalności

 • Zasiłek opiekuńczy Umożliwiono odnotowanie informacji o kwarantannie na nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)”. Na formularzu nieobecności „Zwolnienie opieka (ZUS)” dodano parametr „Kwarantanna”, w którym można wskazać jedną z opcji: Nie dotyczy, Kwarantanna, Izolacja domowa, Kwarantanna – sanepid, Kwarantanna – przekroczenie granicy.
 • Import z PUE Obsłużono import z PUE informacji o kwarantannie oraz izolacji domowej ubezpieczonego. Na nieobecności Zwolnienie chorobowe w polu Kwarantanna dodano nowe opcje: Kwarantanna oraz Izolacja domowa. Informacja z PUE o kwarantannie/izolacji domowej będzie importowana jako nieobecność „Zwolnienie chorobowe”, dla której parametr „Kwarantanna” przyjmie wartość „Kwarantanna” bądź „Izolacja domowa”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj: tutaj.
 • e-Deklaracje PIT Dostosowano schemat eDeklaracji PIT-4R do nowego wzoru obowiązującego od dnia 19 sierpnia 2020.
 • Zmiany w związku z PPK. Dodano szereg usprawnień.
 • Zasiłek opiekuńczy W związku z wprowadzeniem kolejnego okresu obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia placówki ze względu na COVID-19, do którego nie należy wliczać poprzednich okresów przysługiwania zasiłku, w programie została wyłączona kontrola limitów:
 1. Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placów – koronawirus (dni): 257;
 2. Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni): 243. Limity zostały przeniesione do sekcji 'Pozostałe ustawienia historyczne’. Liczba dni w poszczególnych limitach została zwiększona tak, aby w przypadku korzystania z nieobecności związanych z zamknięciem placówek ze względu na COVID-19 zasiłek został naliczony bez kontroli limitu.

Poprawione funkcje

 • Deklaracja ZUS DRA
 • Poprawiono sposób wyliczania składki zdrowotnej
 • Poprawiono sposób wyliczania podstawy chorobowej oraz wynagrodzenia chorobowego
 • Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy chorobowej po zmianie wymiaru etatu. W przypadku, gdy zmiana etatu następowała w miesiącu poprzedzającym kolejną nieobecność ZUS, podstawa chorobowa nieobecności występującej w kolejnym miesiącu była przepisywana z poprzedniej zamiast wyliczana na nowo po zmianie wymiaru etatu.
 • Limity nieobecności Poprawiono naliczanie limitu urlopu dla pracowników tymczasowych. W specyficznych sytuacjach podczas naliczania limitu pojawiał się komunikat: „Błąd podczas naliczania limitu…, Błędny zakres dat (25.08.2020..24.08.2020)”.
 • Podzielniki kosztów Poprawiono generowanie opisu analitycznego dla listy płac. W przypadku kiedy podzielnik kosztów dodany był tylko na umowie cywilnoprawnej, a na wypłacie znajdował się sam dodatek z umowy, to podczas generowania opisu analitycznego dla listy płac z poziomu czynności na dokumencie dodatkowym pojawiał się błąd: „Wystąpiły błędy podczas generowania opisów analitycznych”.

Elektroniczne wyciągi bankowe

 • Dodano nowe formaty wyciągów

Księgowość:

Funkcjonalności

 • Deklaracja VAT-9M Zaktualizowano w systemie deklarację VAT-9M do wersji 10, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni (Dz.U. 2020 poz.1626). Zaktualizowano wydruk oraz wzorce eDeklaracji. Deklarację w nowym wariancie stosuje się począwszy od rozliczeń za październik 2020.
 • JPK W definicjach generowania nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K wprowadzono następujące zmiany:
 1. Poprawiono przenoszenie informacji o NIP w polach i . Po zmianach w tych polach prezentowany jest sam numer – bez myślników i liter wskazujących na kod kraju. W przypadku gdy pole NIP jest puste do pliku eksportowana jest wartość Brak.
 2. W obszarach SprzedazWiersz i ZakupWiersz wprowadzono warunkowe umieszczanie pola . Pole to nie występuje jeśli na dokumencie numer NIP jest bez kodu kraju lub pole NIP jest puste.
 3. W części ZakupWiersz wprowadzono warunkowe umieszczanie pola tylko, gdy data w tym polu jest inny niż data w polu .
 4. W obszarach SprzedazWiersz i ZakupWiersz pozycje korekt z tytułu złych długów są eksportowane bez oznaczania typu dokumentu, grup towarowych oraz procedur VAT.
 • JPK Na standardowych definicjach dokumentów ewidencji typów: DW nabycia należny ewidencja, DW nabycia naliczony ewidencja i VAT marża ewidencja usunięto oznaczenie typu jako dokumenty WEW (wewnętrzne).

Ewidencja dokumentów

 • Wprowadzono możliwość automatycznego dodawania procedur VAT do dokumentów ewidencji. Podczas zmiany stanu dokumentu z Bufor na Wprowadzony lub Predekretowany uruchamiany jest mechanizm dodawania procedur, który dotychczas był uruchamiany za pomocą czynności Generuj procedury VAT dostępnej na formularzu dokumentu.
 • Ewidencja dokumentów Rozszerzono możliwości edycji procedur VAT, grup towarowych i typów dokumentów VAT za pomocą czynności Edytuj oznaczenia VAT (poprzednia nazwa Dodaj oznaczenia VAT) dostępnej na liście dokumentów ewidencji.
 • Ewidencja VAT Na liście deklaracji VAT-7 oraz w czynnościach dodawania deklaracji VAT-7 jako domyślą ustawiono deklarację w wersji VAT-7(21)/VAT-7K(15). Deklaracja w tej wersji obowiązuje do rozliczenia za okresy rozpoczynające się od 1 października 2020. Według zmienionych przepisów deklaracja VAT-7 od tej wersji nie jest wysyłana do systemu jako e-deklaracja, lecz jest dołączana do pliku JPK_V7 lub JPK_V7K i przesyłana do serwisu MF gromadzącego pliki JPK.
 • Ewidencja VAT Zaktualizowano opisy stawek VAT w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Definicje stawek VAT. Obecne opisy są zgodne ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost. zm.: Dz.U. z 2020 r., poz. 568).
 • Schematy księgowe Wprowadzono mechanizm automatycznego wyłączania aktywności schematów księgowych podczas konwersji bazy danych. W procesie konwersji dezaktywowane są schematy księgowe dla okresów obrachunkowych, dla których data końca zakresu względem daty systemowej jest odległa o więcej niż 6 pełnych miesięcy (zaznaczenie na definicji okresu obrachunkowego parametru Nieaktywne schematy księgowe). Wyłączenie schematów księgowych z poprzednich okresów obrachunkowych wpływa na szybsze uruchamianie mechanizmów predekretowania dokumentów w bieżącym okresie.

Poprawione funkcje

 • Ewidencja VAT W konfiguracji Ewidencji VAT poprawiono i doprecyzowano szczegółowe opisy poszczególnych grup towarowych GTU oraz procedur VAT.
 • Sprawozdania finansowe W definicji skonsolidowanego sprawozdania w tys. poprawiono algorytm widoczności elementu InformacjaDodatkowaDotyczacaPodatkuDochodowego, odpowiadający za przenoszenie do tworzonego pliku XML danych dotyczących rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym.

Systemowe:

Poprawione funkcje

API W wersji 2010 wprowadzono zmiany w wewnętrznym API dot. wydruków ASPX, m.in. w klasie AspGenerator. Ponieważ to API nie jest zgodne wstecz, a wciąż jest w użyciu w rozwiązaniach partnerskich, wprowadzono tymczasową klasę Soneta.Printer.AspGenerator. Klasa ta działa z zachowaniem zgodności wstecz, z tą różnicą, że zawarta jest w bibliotece Soneta.Printer.Forms, a nie jak poprzednio, w Soneta.Printer. W wersji HTML istnieje także klasa AspGenerator (w Soneta.Net.Business), wyłącznie dla zachowania zgodności wstecz przy wczytywaniu wydruków ze starszych instalacji systemu.

Moduł Praca zdalna

Funkcjonalności

Praca zdalna W wersji 2010.1.3 do systemu enova365 dodano nowy moduł Praca Zdalna. Funkcjonalności modułu dostępne są z poziomu enova365 HTML oraz Pulpitu Pracownika. Głównym założeniem modułu jest wsparcie organizacji pracy firmy od najniższego szczebla do szczebla kierowniczego. Do podstawowych funkcji modułu zalicza się:

 1. wsparcie pracy rozproszonej,
 2. koordynowanie zadań wieloetapowych,
 3. delegowanie, kontrola stanu wykonania i rozliczania zadań,
 4. ewidencjonowanie czasu pracy,
 5. raportowanie.

Pożądany efekt osiągnięto w oparciu o pracę zadaniową. Użytkownik systemu może zorganizować pracę zespołu na trzech poziomach aktywności, ułożonych w strukturze hierarchicznej:

 1. Pakiet prac – najwyższy stopień planowania,
 2. Grupa zadań – środkowy stopień planowania,
 3. Zadanie – najniższy stopień planowania; obejmuje zadania, które ma wykonać pracownik.

Użytkownik systemu nie jest zobligowany do posługiwania się hierarchiczną strukturą wymienionych aktywności. Każdy z tych obiektów może być używany niezależnie od pozostałych.Pakiet prac i Grupa zadań to aktywności, przy dodawaniu których (w formatce w polu ‘Wykonujący’) można wskazać jako odpowiedzialnego za ich zrealizowanie wyłącznie ‘Operatora’ pracującego w systemie lub wybrać w polu ‘Zespół’ grupę użytkowników oprogramowania przypisaną do tej samej ‘Roli’. Zadanie może zostać przypisane dla ‘Zespołu’ lub dla ‘Wykonującego’. W tym przypadku może być nim ‘Operator’ systemu lub ‘Pracownik’, który uzyskuje dostęp do przydzielonego Zadania przy pomocy Pulpitu Pracownika. Z tego poziomu ‘Pracownik’ poza podglądem zadania może uzupełnić w nim podstawowe informacje takie jak: ‘Stan zadania’, ‘Uwagi’, dodać załącznik oraz odnotować czas poświęcony na jego realizację (przy pomocy Stopera dostępnego na zakładce ‘Ogólne’ lub korzystając z formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego z poziomu zakładki ‘Czas realizacji’). Istotne jest to, że z poziomu Pulpitu Pracownika ‘Pracownik’ ma wgląd wyłącznie w przypisane do niego Zadania.Aby ‘Pracownik’ w Pulpicie Pracownika miał dostęp do przypisanego do niego Zadania należy przejść do Narzędzia\Opcje\Praca zdalna\Definicje, podnieść formularz definicji Zadania i w zakładce ‘Prawa danych’ nadać prawo dostępu do danych odpowiedniemu operatorowi ‘enovaNet’.W module Praca zdalna wprowadzono funkcjonalność związaną z planowaniem czasu pracy przewidzianego na poszczególne zadania oraz rejestrowanie faktycznego czasu pracy jaki został przeznaczony na ich wykonanie. ‘Operator’ systemu z poziomu zakładki ‘Ogólne’ dostępnej na formatce Zadania w polu ‘Planowany czas’ ma możliwość podania estymaty czasu jaki przewidziano na jego wykonanie. Po zarejestrowaniu (przez ‘Operatora’ lun ‘Pracownika’) czasu dla Zadania, jaki faktycznie poświęcono na jego realizację, automatycznie zostanie wypełnione pole ‘Czas wykonania’. Wprowadzenie wartości we wspomnianych polach spowoduje wyliczenie pola ‘Pozostało’ gdzie widoczny jest przewidywany pozostały czas potrzebny do wykonania Zadania. Pola ‘Planowany czas’, ‘Czas wykonania’, ‘Pozostało’ dla Pakietu prac i Grupy zadań wyliczane są na podstawie wartości z podrzędnych aktywności (dla Grupy zadań z podrzędnych Zadań, a dla Pakietu pracz podrzędnych Grup zadań).Z poziomu enova365 HTML w module Praca Zdalna użytkownik systemu ma następujące możliwości odnotowania czasu pracy:

Z poziomu formularza Zadania przy pomocy przycisku ‘Stoper START’ dostępnego na zakładce ‘Ogólne’ lub ręcznie przy pomocy formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego w zakładce ‘Czas realizacji’. Stoper mierzy czas po zapisaniu i zamknięciu formularza Zadania. Zostanie on zatrzymany jeśli użytkownik na formularzu odpowiedniego Zadania kliknie przycisk ‘Stoper STOP’, po wylogowaniu z systemu lub automatycznie w wypadku zamknięcia formularza zadania i braku aktywności użytkownika systemu przez ok. 20 minut

Przy pomocy formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dostępnego z poziomu listy ‘Czas realizacji’

Z poziomu listy ‘Historia zmian’ poprzez użycie funkcjonalności ‘Dodaj czas realizacji’, co spowoduje podniesienie formularza ‘Rejestracja pracy zdalnej’ dla wybranego na liście rekordu

W module Pracy Zdalnej użytkownik systemu ma wgląd w następujące listy:

‘Moje aktywności’, która prezentuje w formie drzewiastej Pakiet prac, Grupę zadań, Zadanie dla których zalogowany ‘Operator’ jest ‘Wykonującym’, ‘Prowadzącym’ lub członkiem ‘Zespołu’, który został przypisany do danej aktywności.

‘Organizacja pracy’, która prezentuje w formie drzewiastej wszystkie zaplanowane aktywności.

‘Czas realizacji’, która prezentuje wpisy zarejestrowanych czasów pracy dla Zadań. Z poziomu tej listy dostępny jest Raport prezentujący zestawienia z czasów pracy.

‘Historia zmian’, która zawiera wpisy dotyczące edycji Zadań. Z poziomu tej listy przy pomocy funkcjonalności ‘Dodaj czas realizacji’ można zarejestrować czas pracy poświęcony na wykonanie zadania, w kontekście wybranego wpisu.