Nowa wersja enova365 2010.0.1

Nowa wersja enova365 2010.0.1

Link do ulotki zawierającej wszystkie zmiany w nowej wersji:

https://download.enova.pl/ulotka/official/2010/0.1/index.html

Najważniejsze zmiany

Kadry i płace:

 1. PPK. Umożliwiono export deklaracji rozliczeniowej PPK z podziałem na korekty i składki. Wprowadzono nowe weryfikatory i powiadomienia. Dodano nowe operacje seryjne oraz nowe e-wnioski.
 2. e-deklaracje. Dostosowano schemat e-Deklaracji PIT-4R do nowego wzoru obowiązującego od dnia 19 sierpnia 2020.
 3. Korekty wypłat. Rozbudowano algorytm stornowania elementów wynagrodzenia w celu obsłużenia korekt składek PPK oraz naliczeń dla osób poniżej 26 roku życia. Szczegóły znajdziesz w ulotce.
 4. Magazyn nadgodzin. Dodano możliwość seryjnego uzgodnienia doby pracowniczej. Wprowadzono nowe e-wnioski związane z czasem pracy tj. Wniosek o nadgodziny, Wniosek o wyjście prywatne itp.
 5. e-wnioski. Dodano nowe wnioski związane z nieobecnościami tj. wniosek o urlop macierzyński, wniosek o anulowanie itp.
 6. Zajęcia wynagrodzenia. Zmodyfikowano naliczenie kwoty wolnej od zajęć, w przypadku zawieszenia składek PPK ze względu na przestój bądź obniżenie wymiaru etatu ze względu na COVID-19.
 7. Składka zdrowotna. Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej, w przypadku, gdy występowało ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku.

Handel

 1. Dokumenty handlowe. W związku z wymaganiami dotyczącymi JPK_V7 zmieniono konfigurację faktur do paragonów i faktur fiskalizowanych. Zablokowano relację FVPP->DWKPar. Do FVP, FVPP, FF, FFZAL przypisano definicję ewidencji SPFVP (przeznaczoną dla faktur do paragonów). Zmiana dotyczy nowych baz. W istniejących instalacjach należy analogiczne zmiany odpowiednie dla danej konfiguracji wprowadzić
 2. Dokumenty handlowe. Umożliwiono wpisanie dodatkowych NIP-ów UE (z krajów innych niż Polska). Pozwala to na wystawianie dokumentów sprzedaży z zagranicznymi stawkami VAT w przypadku, gdy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT w innym kraju UE. Na wydruku takiego dokumentu znajdzie się NIP sprzedawcy z kraju UE, którego stawki
 3. Dokumenty handlowe. Udostępniono zmianę daty wystawienia dokumentu zakupu za pomocą czynności Zmień zatwierdzony dokument. Zmiana jest możliwa w przypadkach, gdy nie zagraża spójności danych, w szczególności dotyczących operacji
 4. Dokumenty handlowe. Do dokumentu handlowego dodano dwie nowe kolekcje danych na zakładce Kontrahent. Są to listy, które służą do przechowywanie danych kontaktowych kontrahenta i odbiorcy. Za ich widoczność na dokumencie odpowiadają parametry definicji dokumentu. Nowe kolekcje danych są wykorzystywane przez dodatki e-sklepy Konektor oraz Kurierzy do przechowywania adresów email i numerów telefonów.
 5. Dokumenty handlowe. Rozbudowano działanie czynności Kopiuj pozycje dla dokumentu handlowego. Dodano możliwość podziału wskazanych pozycji na wiele z zachowaniem sumy ilości, np. pozycja z ilością 10 szt. może być podzielona na kilka dających razem 10 szt. Podział zachowuje relacje do dokumentu nadrzędnego, czyli nowe pozycje są powiązane
 6. Dokumenty handlowe. Ulepszono logikę drukowania miejsca dostawy na dokumentach rozchodowych. Obecnie miejsce dostawy wydrukuje się również wtedy, gdy kontrahent jest ten sam, co odbiorca, ale w danych odbiorcy na dokumencie zmieniono dane adresowe (rozumiane jako miejsce dostawy).
 7. Dokumenty handlowe. Rozszerzono zakres informacji prezentowanych na wydruku dokumentu w opcjonalnej tabeli Wykaz nierozliczonych należności. Obecnie zawiera ona dodatkowo noty odsetkowe.
 8. Dokumenty fiskalizowane. Zmieniono działanie czynności Raport fiskalny dla paragonów. Po zmianie do dokumentu ewidencji tworzonego przez tę czynność dołączane są dodatkowo dokumenty zafiskalizowane, które mają przypisaną ewidencję z typem dokumentu FP. Pozwala to traktować faktury fiskalizowane (FF, FFZAL) jako faktury do paragonów (z ewidencją SPFVP), a sprzedaż z nich wynikającą ujmować w raporcie fiskalnym.
 9. Korekty dokumentów. Dodano pole dokumentu Przyczyna korekty, wypełniane automatycznie na podstawie wartości analogicznego pola w pozycjach korekty. Zawartość tego pola można również edytować ręcznie. Jest ona umieszczana w nagłówku na wydrukach korekt.
 10. Definicje dokumentów. Dodano parametry definicji dokumentu decydujące o generowaniu i edycji procedur VAT i grup towarowych VAT na dokumencie. Dotychczas decydowała o tym kombinacja ustawień definicji dokumentu.
 11. Relacje dokumentów. Ulepszono mechanizm dołączania w relacji istniejących już dokumentów. Obecnie w takim przypadku agregowanie pozycji z dokumentów dołączanych działa, jeśli w konfiguracji relacji włączono dotyczący tego parametr.
 12. EDI. Umożliwiono generowanie nazwy eksportowanego pliku z komunikatem EDI za pomocą cechy algorytmicznej zdefiniowanej dla dokumentu (handlowego albo ewidencji).
 13. JPK. Zmieniono algorytm generowania listy grup towarowych na korekcie faktury sprzedaży. Obecnie lista jest tworzona wyłącznie z tych pozycji, które są korygowane.
 14. JPK. Na licencji Faktury udostępniono zakładkę Pozostałe definicji dokumentu. Zmiana ma na celu umożliwienie zmiany Definicji ewidencji księgowej, w związku z konicznością edycji konfiguracji dotyczącej np. faktur do paragonów.
 15. JPK. Na liście faktur sprzedaży oraz na formularzu dokumentu dodano czynność Aktualizuj grupy towarowe VAT. Umożliwia ona aktualizację grup towarowych w pozycjach dokumentu wg. kart towarowych. Aktualizację można przeprowadzić na dokumentach w buforze, zatwierdzonych oraz zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.
 16. JPK. Zmodyfikowano działanie workera Edytuj procedury VAT. Obecnie może on zostać zastosowany zarówno do dokumentów zatwierdzonych jak i zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.
 17. JPK. Dodano nową czynność do ponownego przeliczenia procedur VAT na zaznaczonych dokumentach. Obecnie czynność Procedury VAT ma dwie opcje: Zmień (dotychczasowa czynność umożliwiająca dodawanie i usuwanie procedur) oraz Przelicz, która ponownie przelicza algorytmy procedur i generuje je dla zaznaczonych dokumentów na nowo (usuwając stare). Procedury mogą zostać ponownie przeliczone na dokumentach zatwierdzonych oraz zaksięgowanych. Zmiana dokumentów zaksięgowanych jest możliwa, jeśli operator ma prawo simple EwidencjaVat/Nagłówek ewidencji VAT/Simple/Poprawianie parametrów VAT.
 18. Płatności dokumentów handlowych. Rozszerzono listę obsługiwanych terminali płatniczych o terminale INGENICO z własną drukarką, obsługiwane przez PeP (Polskie ePłatności) oraz Paytel.
 19. Płatności dokumentów handlowych. Umożliwiono dołączanie wpłaty jako zaliczki do dokumentu z poziomu wpłaty oraz z poziomu operacji bankowej (powstałej w wyniku importu wyciągu bankowego). Dotychczas można było tego dokonać jedynie z poziomu formularza dokumentu handlowego.
 20. Płatności dokumentów handlowych. Rozbudowano worker PłatnościDokumentu o właściwość Zaliczki. Zawiera ona sumę kwot wpłat podpiętych do dokumentu jako zaliczki, a wyrażoną w walucie podsumowania dokumentu. W ten sposób np. na liście zamówień można uzyskać informację o łącznej kwocie zaliczek podpiętych do poszczególnych dokumentów.
 21. Towary. W słowniku kodów CN umożliwiono przypisanie stawki VAT do kodu CN. Wybranie kodu na towarze przepisuje stawkę z kodu do kartoteki towaru. Dodatkowo na liście towarów dodano czynność Zmiana VAT/Według kodów CN, która aktualizuje stawki VAT towarów, wg stawek zdefiniowanych dla kodów CN.
 22. Limit kredytowy. Poprawiono działanie kontroli limitu kredytowego dla dokumentu zamówienia z planem spłat. Dotychczas po przekroczeniu limitu kredytowego nie można było zatwierdzić takiego dokumentu, pomimo wybrania sposobu zapłaty: Gotówka.
 23. Kompletacja. Umożliwiono korzystanie z automatycznego wskazania zasobów przy dodawaniu pozycji rozchodu składników kompletacji (KPLW) po włączeniu takiego działania w definicji tego dokumentu.

Księgowość:

 1. JPK.

  • Zmiany i usprawnienia dotyczące generowania nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K, obejmujące m.in. zmiany w definicjach generowania plików XML i dostosowanie oznaczania faktur korygujących parametrem Obowiązkowy MPP do aktualnych wytycznych Ministerstwa  Finansów.

  • Możliwość przechowywania plików w bazie danych.

  • Generowanie w arkuszu Excel porównania dwóch plików JPK_V7.

  • Zastąpienie czynności Dodaj oznaczenia VAT – nową czynnością Edytuj oznaczenia VAT.

  • Automatyczne dodawanie procedur wg algorytmów dla dokumentów ewidencji podczas zmiany stanu dokumentu na Wprowadzony lub Predekretowany.

 2. Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. Funkcjonalność Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego została poszerzona o możliwość wystawiania faktur sprzedaży (tzw. samofakturowanie) oraz o możliwość wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji dokumentów księgowych.

 3. Ewidencja dokumentów.

  • Dodano nową czynność Dodaj dokumenty wg plików, która umożliwia wybór plików np. PDF, JPG i utworzenie na ich podstawie dokumentów ewidencji wg wskazanego typu (Sprzedaż lub Zakup). Po użyciu czynności powstają nagłówki dokumentów z podłączonym jako załącznik plikiem. Wprowadzone w ten sposób do systemy dokumentu można następnie dalej przetwarzać korzystając z formularza dokumentu z włączonym podglądem załączników z Asystenta.

  • Umożliwiono wyświetlanie komunikatu o kontrahencie podczas dodawania dokumentu ewidencji dla dokumentów typu: Zakup, Sprzedaż, PK, DW nabycia należny, DW nabycia naliczony, SAD, Faktura importowa. 

 4. Ewidencja VAT. Zaktualizowano opisy stawek VAT w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Definicje stawek VAT. Obecne opisy są zgodne ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost. zm.: Dz.U. z 2020 r., poz. 568).

 5. Ewidencja Środków Pieniężnych – Rozrachunki. Dla Płatności i Zapłat w walutach obcych, których wartość w PLN ustalana jest w oparciu o kurs wg wybranej tabeli kursowej dodano pole Notowanie z informacją o zgodności zastosowanego kursu względem notowania z tabeli kursowej.

 6. Księga Inwentarzowa – Środki trwałe. Wprowadzono usprawnienia w zakresie określania struktury finansowania środków trwałych poprzez dodanie nowej definicji podzielnika kosztów o nazwie Źródła finansowania opartej o nową tabelę Źródła finansowania. Umożliwiono również przeliczanie planu amortyzacji z wykorzystaniem dwóch podzielników oraz generowanie wydruku planu amortyzacji prezentującego wartości podzielone.