Nowa wersja enova365 o numerze 2004.0.0 została opublikowana

Twój partner w biznesie

Nowa wersja enova365 o numerze 2004.0.0 została opublikowana

KADRY PŁACE

 • Umożliwiono odnotowanie w kartotece pracownika zgody na pracę 8 godzinną oraz pracę w nadgodzinach dla pracowników, którzy mają orzeczony stopień niepełnosprawności.
 • Wprowadzono możliwość ustawienia w programie, czy na deklaracji PPK: Rozliczenie składek mają być generowane zerowe raporty. „Naliczaj zerowe raporty”- parametr domyślnie przyjmuje wartość „NIE”, co oznacza, że na deklaracji PPK: Rozliczenie składek nie będą generowane zerowe raporty. W przypadku ustawienia parametru na „TAK”, na deklaracji będą wykazywane osoby, które podlegają składkom PPK, ale w danym miesiącu składka nie została naliczona np. ze względu na nieobecność chorobową pracownika. Parametr został również obsłużony przy konfiguracji wielooddziałowej i jest dostępny także na definicji oddziału, aby dla każdego oddziału użytkownik programu mógł zdecydować odrębnie, czy zerowe raporty mają być generowane.
 • PPK – seryjna operacja przystąpienia do PPK – dodano możliwość edycji daty przystąpienia
 • W Pulpicie pracownika na liście Dane finansowe dodano zakładkę Dokumenty PPK, umożliwiającą wgląd do udostępnionych deklaracji PPK.
 • W Pulpicie pracownika na zakładce Czas pracy i nieobecności/Lista nieobecności, na formularzu nieobecności wyświetlono zakładkę Korekty, która nie była wcześniej widoczna.
 • Poprawiono funkcje związaną z naliczaniem składki zdrowotnej

KSIĘGOWOŚĆ:

 • Ewidencja dokumentów\Dokumenty. Poprawiono sposób numerowania dokumentów typu DW nabycia należny ewidencja tworzonych w wyniku zatwierdzania dokumentów wewnętrznych w module Handel. W wersji 2003 w wyniku zmiany kierunku dokumentu handlowego na potrzeby JPK_V7, nastąpiła niezamierzona zmiana sposobu numeracji. Aktualnie przywrócono nadawanie numeru dokumentu wewnętrznego na podstawie numeru obcego, tak jak miało to miejsce przed wersją 2003.
 • Dekrety. Poprawiono błąd skutkujący możliwością wielokrotnego wykonania czynności Utwórz płatność z zapisu z poziomu dekretu dla zaznaczonych zapisów. Błąd spowodowany był brakiem powiązania płatności z zapisem księgowym. Aktualnie, po wykonaniu tej czynności z listy zapisów na dekrecie dla więcej niż jednego zapisu, pojawia się lista utworzonych płatności z informacją o powiązanych zapisach księgowych.
 • Obroty i salda. Poprawiono błąd pojawiający się po wykonaniu czynności Odśwież obroty konta w przypadku istnienia zapisów księgowych z datą podatkową wykraczającą poza zakres dat okresu obrachunkowego. Aktualnie obroty konta odświeżają się prawidłowo, niezależnie od daty ustawionej w polu Data podatkowa na zapisie księgowym.

HANDEL

 • Obsługa protokołu Posnet online (drukarki fiskalne).
 • Workery liczące marżę – ujednolicenie działania.
 • Indywidualna marża/narzut dla danej definicji ceny.
 • Kompletacja – zmiana powiązania pozycji KPLW ze składnikami produktu w karcie towaru.
 • Słownik definiowalnych nagłówków i stopek formularzy dokumentów.
 • Generowanie pliku XML z Intrastatem za pomocą mechanizmów EDI.
 • Zbiorcza zmiana grup towarowych VAT na pozycjach dokumentu.
 • Zbiorcza zmiana procedur VAT na zatwierdzonych dokumentach.

CRM

 • Mechanizm notyfikacji e-mail i SMS:
 • dodawanie obrazków do wiadomości e-mail metodą Drag&Drop,
 • spellchecker – mechanizm sprawdzania pisowni przy tworzeniu wiadomości e-mail,
 • możliwość szybkiego usuwania powiązań między zadaniami,
 • rozszerzenie pola Nietypowe miejsce lokalizacji.